Bekle!
Kişisel ayarlarınız nedeniyle, size uygun promosyon bulunamadı

MİLLİ PİYANGO ONLINE ÜYELERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

A.     Veri Sorumlusu

Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları Anonim Şirketi (Sisal Şans” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizi işlerken veri sorumlusu sıfatıyla hareket ediyoruz. Bu aydınlatma metnini, www.millipiyangoonline.com sitesi (“Site”) üzerinden üyelik gerçekleştirmeniz kapsamında kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizleri bilgilendirmek için hazırladık.

B.      Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Dayanılan Hukuki Sebepler

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. ve 6. maddeleri kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıdaki tabloda, internet sitemizde üyelik oluşturmanız kapsamında kişisel verilerinizi işlerken hangi hukuki sebeplere dayandığımızı ve kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işlediğimize yer verdik. 

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Dayandığımız Hukuki Sebep

Site üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Kanun md. 5/2

(c)

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Kimlik tespitinin yapılması ile kullanıcı yaşının 18 yaşından büyük olup olmadığının teyit edilmesi,

Sayısal oyunlar ile şans oyunlarının üyeler tarafından oynanmasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi,

Üye hesabına para yüklemelerinin gerçekleştirilmesi, üye hesabına kayıtlı hesap numarasına kazanılan ikramiyelere ilişkin ödemelerin gerçekleştirilmesi,

Üye hesabının askıya alınması ile kalıcı olarak kapatılmasına ilişkin işlemlerin yürütülmesi,

Üye hesabında bulunan bakiyenin iade edilmesi,

Üye profilinin oluşturulması ile üyelerin profillerini yönetmesinin sağlanması.

 

Üyelik aşamasında yaş kontrolünün yapılması,[1]

Kanun md. 5/2 (ç)

 

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması.

 

İkramiye kazanan kullanıcıların belirttiği hesaplara ödemelerin gerçekleştirilmesi,

Milli Piyango İdaresi tarafından faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülüp yürütülmediğine ilişkin denetleme ve inceleme faaliyetlerinin yürütülmesine imkân sağlanması, bu kapsamda gerekli bilgi ve belgelerin sunulması,[2]

İkramiyelerin ödenmesi başta olmak üzere işlem yapılan üye hesabın sahibini tespit etmek, şüpheli bir işlem durumunda Mali Suçları Araştırma Kurumu’na bildirimde bulunulması,[3]

Nakit Karşılığı Şans Oyunları Lisansı (“Lisans”) kapsamında Türkiye Varlık Fonu ile lisans devrinden kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında bilgi ve belge paylaşımında bulunulması.[4]

 

Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.

Kanun md. 5/2 (e)

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

Oyun süreçlerine ve hesap yönetiminize ilişkin olarak sizinle iletişime geçilmesi (örneğin bakiye işlemlerinize ilişkin olarak destek ve sorun giderme amacıyla tarafınızla iletişime geçilmesi),

Kanun md. 5/2-f

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Para yatırma ve para çekim işlemlerine ilişkin finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

Şikâyet, talep ve önerilerinizin alınması ve sonuçlandırılması,

Hizmet ve süreçlerimiz ile kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik memnuniyet çalışmalarının yürütülmesi,

Bilgi ve işlem güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

Bilgi teknolojileri alt yapısının sağlanması,

Hizmetlerimizin tercihlerinize ve deneyimlerinize en uygun şekilde size sunulması,

Sorumlu Oyun kapsamında taleplerinizin alınması ve yerine getirilmesi ile bu kapsamda tarafınızla iletişime geçilmesi (örneğin kalıcı devre dışı bırakma kapsamında üye hesabının aktive edilmesi için bilgi ve belge talep edilmesi),

İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi.

 

Ticari Elektronik İleti: Kimlik ve iletişim bilgileriniz, bu doğrultuda izniniz bulunması halinde, Sisal Şans’ın kampanya, fırsat, tanıtımları, memnuniyet anketleri hakkında ya da kutlama, tebrik içerikli ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenecek ve bu kapsamda ticari elektronik ileti gönderimi ile entegrasyon hizmeti aldığımız üçüncü taraflarla paylaşılacaktır. Bununla birlikte kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi çerçevesinde İleti Yönetim Sistemi A.Ş. (“İYS”) paylaşılacaktır. Sisal Şans olarak iletişim adreslerinize bu yönde ticari elektronik ileti göndermeden önce Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik[5] uyarınca onayınızın bulunup bulunmadığını sormaktayız. Sisal Şans’a bu doğrultuda onay verdiğinizde, Site üzerinden veya ilgili diğer kanallardan onayınızı her zaman geri alma hakkına sahipsiniz.

 

Kanun md. 5/1

 

İlgili kişinin açık rızasının bulunması.

Kişiye Özel Analiz ve Pazarlama Çalışmaları:  Sisal Şans olarak kişiye özel analiz ve pazarlama çalışmaları yaparak sizlere sunduğumuz oyunların ve diğer hizmetlerin ilgi alanlarınıza uygun olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda kimlik, müşteri işlem ve pazarlama bilgilerinizi kişiye özel analiz ve pazarlama çalışmaları yürütmek amacıyla işlemek için her bir kişiye özel analiz ve pazarlama çalışması özelinde açık rızanızın bulunup bulunmadığını soruyoruz. Açık rızanızın bulunması halinde kimlik, müşteri işlem ve pazarlama bilgileriniz, kişisel beğeni, ilgi ve tercih alanlarınızın belirlenmesine yönelik analiz ve değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi, gerçekleştirilen analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucunda ilginizi çekebileceğinizi düşündüğümüz oyun ve hizmetlerin belirlenmesi, size özel kampanya, fırsat ve avantajlar sunulması, üyelik deneyiminizin ilgi alanlarınız ve tercihlerinize göre kişiselleştirilmesi ve bu kapsamda profilleme ve segmentasyon pazarlama çalışmaları yürütülmesi amaçları kapsamında işlenecektir. 

 

Sisal Şans’a bu doğrultuda her bir kişiye özel analiz ve pazarlama çalışması özelinde açık rıza verdiğinizde, vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman geri alma hakkına sahipsiniz.

 

C.      İşlenen Kişisel Veriler

Bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir:

·        Kimlik -> Ad, soy ad, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, vukuatlı nüfus kayıt örneği,

·        İletişim -> E-posta, telefon numarası,

·        İşlem Güvenliği Bilgileri -> Cihaz işletim sistemi ve sürümü, cihaz türü, cihaz ID, donanım modeli, IP adresi, kullanıcı işlem kayıtları, parola bilgileri ,

·        Hukuki İşlem Bilgileri -> Adli makamlarla yazışmalar, uyuşmazlık durumunda dava/icra dosyalarına ilişkin bilgiler,

·        Finans -> Banka bilgisi, hesap numarası, IBAN,

·        Müşteri İşlem Bilgileri  -> Oynanılan oyunlara ilişkin işlem geçmişi (son oynanan oyun, en sık oynanan oyun, hangi oyundan ne kadar ödül kazanıldığı), para yatırma-çekme işlemleri (hangi tarihte ne kadar para yatırıldığı, ödül kazanılıp kazanılmadığı, hangi tarihte ne kadar çekim yapıldığı), talep, soru ve şikâyete ilişkin paylaşılan bilgiler,

·         Pazarlama Bilgileri  -> Üyenin ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin tercihi, anket, kampanya ve pazarlama çalışmaları ile elde edilen bilgiler .

 

D.     Kişisel Verilerinizin Paylaşıldığı Taraflar

Kişisel verileriniz, bu aydınlatma metninin “B. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Dayanılan Hukuki Sebepler” başlığı altında yer verilen amaçların yerine getirilmesi kapsamında belirli taraflara aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz üçüncü taraflara aktarılırken Kanun’un 8. ve 9. maddesinde yer alan kurallara uygun hareket edilmektedir. Aktarım yapılan taraflar aşağıdaki gibidir:

Aktarım Yapılan Taraf Kategorisi

Aktarım Yapılan Taraf ve Aktarım Amaçları

 

Yetkili Kurum ve Kuruluşlar

Milli Piyango İdaresi: Yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarına şirketimizin tüm işlemlerinin yıllık olarak denetiminin yaptırılması, düzenlenen raporun sunulması ile Milli Piyango İdaresi’nin isteyebileceği diğer rapor, belge ve bilgilerin sunulması.

Mali Suçları Araştırma Kurumu: Suç gelirlerinin önlenmesine ilişkin mevzuat gereğince kimlik tespiti ve şüpheli işlem bildirimine ilişkin yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

Türkiye Varlık Fonu: Sisal Şans’ın Türkiye’de 10 yıl süreyle, Türkiye Varlık Fonu’nun onay verdiği şans oyunlarını düzenlemesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirmesi kapsamında TVF ile bilgi paylaşımında bulunulması. 

Kişisel verileriniz ayrıca, diğer yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda (örneğin İleti Yönetim Sistemi A.Ş.), yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında diğer yetkili kurum ve kuruluşlara da aktarılabilecektir.

 

Hizmet Sağlayıcılar ve Tedarikçiler

Kişisel verileriniz, üçüncü taraflardan mal veya hizmet alınması kapsamında destek alınması (örneğin, sitede bulunan oyunların oynatılabilmesi için oyun sağlayıcı taraflardan alınan hizmet kapsamında verilerin paylaşılması).

 

Grup Şirketleri

Kişisel verileriniz, grup şirketleri politika ve kurallarına uyumluluğun sağlanması, denetim ve raporlama süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, bilgi teknolojileri alt yapısının sağlanması amaçlarıyla Sisal Şans grup şirketleri ile paylaşılmaktadır.

 

E.      Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Dayanılan Hukuki Sebepler

Kişisel verilerinizi, üyelik oluşturmanız ve siteyi kullanmanız aracılığıyla otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle topluyoruz. Kişisel verilerinizi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ile ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak işliyoruz.

F.      İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un 11. maddesinde “ilgili kişilerin sahip olduğu haklar” düzenlenmektedir. Bu madde kapsamındaki haklarınızı her zaman bize yöneltebilirsiniz. Haklarınızı kullanmak için;

-       Sistemlerimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanarakkvk@sisalsans.com e-posta adresine taleplerinizi içeren bir e-posta gönderebilirsiniz.

-       Posta yoluyla, Şirketimizin İzzet Paşa Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Demirören Yatırım Holding Blok, No:162/4 Şişli/İstanbul adresine iletebilirsiniz.

-       Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde belirtilen yöntemlerden birini tercih edebilirsiniz.

 

[1] 27025 sayılı ve 15.10.2008 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik.

[2] 27025 sayılı ve 15.10.2008 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik, md. 44.

[3] 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, md. 3.

[4] 680 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, md. 82.

[5] 29417 ve 15.07.2015 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

Yardıma mı ihtiyacın var?
Sıkça Sorulan Sorular İnceleyin