Bekle!
Kişisel ayarlarınız nedeniyle, size uygun promosyon bulunamadı

SİSAL ŞANS İNTERAKTİF HİZMETLER VE ŞANS OYUNLARI YATIRIMLARI A.Ş.  BİLGİ EDİNME BAŞVURULARI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi ilgili kişilerin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımaktadır. KVKK m.11’den kaynaklı haklarınızı nasıl kullanabileceğinize ilişkin size bilgi vermek ve bilgi edinme başvurularınızı bize iletmenizi kolaylaştırmak adına bu metni hazırladık.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Sisal Şans’a başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

a)     Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,

b)    Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,

c)     Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,

d)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,

e)     Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz,

f)     KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz,

g)    (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteyebilirsiniz,

h)    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz ve

i)      Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

KVKK m.11’den kaynaklı haklarınızı aşağıdaki yöntemleri kullanarak bize iletebilirisiniz.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Yapılması Gereken

Şirketimize gelerek şahsen başvuru yapması ile (ilgili kişinin kimliğini kanıtlayıcı belgeler ile gelmesi gerekmektedir.)

İzzet Paşa Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Demirören Yatırım Holding Blok, N0:162/4 Şişli/İstanbul

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Noter yoluyla tebligat

İzzet Paşa Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Demirören Yatırım Holding Blok, N0:162/4 Şişli/İstanbul

Tebligat zarfının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı “Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla                                                             

sisalsans@hs02.kep.tr

 

E-posta’nın konusu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” olmalıdır.

Sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden

kvk@sisalsans.com

E-posta’nın konusu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” olmalıdır.

 

Başvurularınızı kolaylaştırmak için hazırladığımız Bilgi Edinme Başvuru Formu aracılığı ile başvurularınızı bize iletebilirsiniz. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK m. 13/2 uyarınca talebin niteliğine göre talebinizin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVKK m. 13 uyarınca yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Veri Sorumlusu:

Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları Anonim Şirketi

Ticaret Sicil Müdürlüğü/ Sicil No: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 205011-5

Adres: İzzet Paşa Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Demirören Yatırım Holding Blok, N0:162/4 Şişli/İstanbul

SİSAL ŞANS BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU

İşbu başvuru formu Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlanmış olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13’üncü maddesi kapsamında yapılacak başvuruların kabulü için bu metinde zorunlu olduğu belirtilen alanların bize iletilmesi gerekmektedir.

Başvuru da bulunurken talebiniz ve talebinizin yanıtlanması ile bağlantılı olmayan kişisel veri içerikli belge/bilgi paylaşmamanız gerektiğini belirtmek isteriz. Gönderilen belgeler içerisinde kişisel veri olması halinde, lütfen söz konusu belgeden ilgili kişisel veriyi siliniz veya anonim hale getirmek suretiyle paylaşınız.

Başvuru Sahibi Ad:

*(Zorunlu)

 

Başvuru Sahibi Soyad:

* (Zorunlu)

 

Başvuru Sahibi TC Kimlik Numarası: * (Zorunlu)

 

Başvuru Sahibi Bildirime Esas Telefon Numarası:

 

Başvuru Sahibi Bildirime Esas E-posta Adresi:

 

Başvuru Sahibi Bildirime Esas Faks Mumarası:

 

Başvuru Sahibi Tebligata Esas Yerleşim Yeri veya İş Yeri Adresi:

*(Zorunlu)

 

 

Başvuru Talebinizin İçeriği ve Gerekli Açıklamalar:

*(Zorunlu)

 

*Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylıca açıklayınız. Varsa talebinize ek ilgili belgeleri bu forma ekleyebilirsiniz.

 


Başvuru Tarihi:                                                                         :                                             

İmza (Başvurunuzun yazılı olarak iletilmesi durumunda zorunludur):

 

Yardıma mı ihtiyacın var?
Sıkça Sorulan Sorular İnceleyin