Bekle!
Kişisel ayarlarınız nedeniyle, size uygun promosyon bulunamadı

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

CANLI DESTEK

A.     Veri Sorumlusu

Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları Anonim Şirketi (Sisal Şans” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizi işlerken veri sorumlusu sıfatıyla hareket ediyoruz. Bu aydınlatma metnini, www.millipiyangoonline.com sitesi üzerinden (“Site”) şirketimizle iletişime geçebileceğiniz canlı destek kanalı üzerinden kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizleri bilgilendirmek için hazırladık.

B.      Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Dayanılan Hukuki Sebepler 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. ve 6. maddeleri kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıdaki tabloda, canlı destek kanalını kullanmanız kapsamında kişisel verilerinizi işlerken hangi hukuki sebeplere dayandığımızı ve kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işlediğimize yer verdik. 

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Dayandığımız Hukuki Sebep

Talebiniz üzerine üyelik sürecinizle ile ilgili destek sağlanması (örneğin, üyelik işlemlerinin tamamlanmamasına ilişkin teknik destek sağlanması),

Kanun md. 5/2-f

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Siteye üyelik sürecindeki şikâyet, talep, soru ve önerilerinizin alınması ve sonuçlandırılması,

Canlı destek kanalındaki sorun ve hataların tespiti ile canlı yardım kanalının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi,

İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi.

 

Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması).

Kanun md. 5/2 (ç)

 

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması.

 

Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.

Kanun md. 5/2 (e)

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

 

C.      İşlenen Kişisel Veriler

Bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir:

·        Müşteri İşlem Bilgileri (Canlı yardım kayıtları dahil, talep, soru ve şikâyete ilişkin paylaşılan bilgiler)

·        İşlem Güvenliği Bilgileri (cihaz işletim sistemi ve sürümü, cihaz türü, cihaz ID, donanım modeli, IP adresi, kullanıcı işlem kayıtları, parola bilgileri)

 

D.     Kişisel Verilerinizin Paylaşıldığı Taraflar

Kişisel verileriniz, bu aydınlatma metninin “B. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Dayanılan Hukuki Sebepler” başlığı altında yer verilen amaçların yerine getirilmesi kapsamında belirli taraflara aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz üçüncü taraflara aktarılırken Kanun’un 8. ve 9. maddesinde yer alan kurallara uygun hareket edilmektedir. Aktarım yapılan taraflar aşağıdaki gibidir:

Aktarım Yapılan Taraf Kategorisi

Aktarım Yapılan Taraf ve Aktarım Amaçları

 

Yetkili Kurum ve Kuruluşlar

- Milli Piyango İdaresi: Yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarına şirketimizin tüm işlemlerinin yıllık olarak denetiminin yaptırılması, düzenlenen raporun sunulması ile Milli Piyango İdaresi’nin isteyebileceği diğer rapor, belge ve bilgilerin sunulması.

- Mali Suçları Araştırma Kurumu: Suç gelirlerinin önlenmesine ilişkin mevzuat gereğince kimlik bilgilerini tespit ve şüpheli işlem bildirimine ilişkin yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

- Türkiye Varlık Fonu: Sisal Şans’ın Türkiye’de 10 yıl süreyle, Türkiye Varlık Fonu’nun onay verdiği şans oyunlarını düzenlemesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirilmesi kapsamında TVF ile bilgi paylaşımında bulunulması. 

Kişisel verileriniz ayrıca, diğer yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında diğer yetkili kurum ve kuruluşlara da aktarılabilecektir.

 

Hizmet Sağlayıcılar ve Tedarikçiler

Kişisel verileriniz, üçüncü taraflardan mal veya hizmet alınması kapsamında destek alınması (örneğin, sitede bulunan canlı destek kanalı hizmeti alınması kapsamında verilerin paylaşılması).

 

Grup Şirketleri

Kişisel verileriniz, grup şirketleri politika ve kurallarına uyumluluğun sağlanması, denetim ve raporlama süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, bilgi teknolojileri alt yapısının sağlanması amaçlarıyla Sisal Şans grup şirketleri ile paylaşılmaktadır.

 

E.      Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Dayanılan Hukuki Sebepler

Kişisel verilerinizi, sitede bulunan canlı destek kanalı aracılığıyla otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle topluyoruz. Kişisel verilerinizi ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ile bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işliyoruz.

 

F.      İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un 11. maddesinde “ilgili kişilerin sahip olduğu haklar” düzenlenmektedir. Bu madde kapsamındaki haklarınızı her zaman bize yöneltebilirsiniz. Haklarınızı kullanmak için;

-       Sistemlerimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanarak, kvk@sisalsans.com e-posta adresine taleplerinizi içeren bir e-posta gönderebilirsiniz.

-       Posta yoluyla, Şirketimizin İzzet Paşa Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Demirören Yatırım Holding Blok, No:162/4 Şişli/İstanbul adresine iletebilirsiniz.

-       Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde belirtilen yöntemlerden birini tercih edebilirsiniz.

 

 

Yardıma mı ihtiyacın var?
Sıkça Sorulan Sorular İnceleyin